top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


โอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 06 November 2012 11:03


 

       เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจเจริญ/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง และ

 

              สาธารณสุขอำเภอทุกอำเภอ        

 

 

  ด้วย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้โอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ

 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการปฐมภูมิในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ จัดบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพและครอบคลุมแก่ประชาชน

   

             สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  จึงขอโอนงบจ่ายเพิ่มเติมตามคุณภาพบริการปฐมภูมิ

ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

               www.amno.moph.go.th/amno_new/files/b_P4P_PCU55_.rar

 

 

Last Updated on Tuesday, 06 November 2012 11:21
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249