top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การจัดทำแผนงาน P&P Area based ปีงบประมาณ 2556 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 11 December 2012 15:03

สสจ.อำนาจเจริญ ขอให้ CUP และกลุ่มงาน/งาน ในสังกัดทุกแห่ง จัดทำแผนงาน P&P Area based ปีงบประมาณ 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ส่งในรูปแบบเอกสารพร้อมไฟด์ข้อมูลที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ ภายในวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2555  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/plan 56(1).rar

Last Updated on Tuesday, 11 December 2012 15:17
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249