top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 13 December 2012 10:22

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เพื่อให้ CUP ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Budget PPA 2556.pdf

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 10:23
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249