top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 13 December 2012 10:22

 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปี 2556 เพื่อให้ CUP ดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Budget PPA 2556.pdf

Last Updated on Thursday, 13 December 2012 10:23
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249