top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน)ปีงบ 56 ระดับหน่วยบริการ(50%) PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 20 December 2012 00:38

ขอให้ส่งแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน)ปีงบ 56 ระดับหน่วยบริการ(50%)  ด้วย สสจ.อำนาจเจริญ ขอให้หน่วยงานของท่าน จัดทำแผนงบค่าเสื่อม(แผนงบลงทุน) ของระดับหน่วยบริการ ร้อยละ 50 โดยส่งทั้งในรูปแบบเอกสารและไฟล์ข้อมูล ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ภายในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เพื่อจะได้รวบรวมและกลั่นกรองก่อนนำเสนอ สปสช. ต่อไป

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Depreciation Budget 2556.pdf

 

Last Updated on Thursday, 20 December 2012 05:48
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249