top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Friday, 21 December 2012 00:54

ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56  สสจ.อำนาจเจริญ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ (P&P Area-based service) และงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น  จึงขอแจ้งการปรับรายละเอียดของการจัดสรรใหม่ และขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามรายละเอียด

ในไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PP plan 2556.pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/(Form)PP plan 2556.rar

Last Updated on Friday, 21 December 2012 07:27
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249