top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Friday, 21 December 2012 00:54

ขอให้ส่งแผนงบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ปีงบ 56  สสจ.อำนาจเจริญ ได้แจ้งการจัดสรรงบประมาณงบสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับพื้นที่ (P&P Area-based service) และงบสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2556 นั้น  จึงขอแจ้งการปรับรายละเอียดของการจัดสรรใหม่ และขอให้หน่วยงานของท่านดำเนินการตามรายละเอียด

ในไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/PP plan 2556.pdf

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/(Form)PP plan 2556.rar

Last Updated on Friday, 21 December 2012 07:27
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249