top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์กรหลักที่รวมพลังสังคม
ขับเคลื่อนสู่เมืองแห่งการสร้างสุขภาพ
และเมืองสมุนไพร

พันธกิจ (Mission)

ระบบข้อมูล DatacenterMain Menu

แบนเนอร์
 


ขอชิญประชุมโครงการงานลงทะเบียน ปี 56 และ จดทะเบียนการเกิด PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 09 January 2013 06:35

ขอชิญประชุมโครงการจัดอบรมผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียน ประจำปี 2556 และ โตรงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ซึ่งในงานจะมีการผสมผสานแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(Stateless People) พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา) ด้วย

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Responsible for meeting registration rights_ The registration of births.pdf

 

     - ในการนี้ขอให้เร่งรัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้บริการ ของราษฎร สปป.ลาว ทั้งในส่วนของหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขอย้อนหลังตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน และรายงานเป็นรายเดือนไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป นั้น

     - และส่วนของรายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาระค่าใช้จ่ายที่ทาง โรงพยาบาลต้องรับภาระ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จึงขอข้อมูลดังกล่าว ประจำปี 2553 - 2555 ทั้ง 2 รายงานด้วยเพื่อจะได้รวบรวมและส่งรายงานดังกล่าว ไปยังต้นทางที่ขอข้อมูลเข้ามาให้ทันเวลา รายละเอียดในไฟล์ที่โพสต์ในเวป สสจ. และ E-Document ที่ส่งให้กับทุกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นั้น

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 01:09
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249