top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ขอชิญประชุมโครงการงานลงทะเบียน ปี 56 และ จดทะเบียนการเกิด PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Wednesday, 09 January 2013 06:35

ขอชิญประชุมโครงการจัดอบรมผู้รับผิดชอบงานลงทะเบียน ประจำปี 2556 และ โตรงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด ซึ่งในงานจะมีการผสมผสานแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ(Stateless People) พร้อมทั้งแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา) ด้วย

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Responsible for meeting registration rights_ The registration of births.pdf

 

     - ในการนี้ขอให้เร่งรัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถิติการใช้บริการ ของราษฎร สปป.ลาว ทั้งในส่วนของหน่วยประสานงานชายแดนประจำพื้นที่ 3 ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งขอย้อนหลังตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2555 ถึงปัจจุบัน และรายงานเป็นรายเดือนไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป นั้น

     - และส่วนของรายงานข้อมูลแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสุขภาพ ของกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อให้ทราบสถานการณ์ภาระค่าใช้จ่ายที่ทาง โรงพยาบาลต้องรับภาระ และเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปัญหา จึงขอข้อมูลดังกล่าว ประจำปี 2553 - 2555 ทั้ง 2 รายงานด้วยเพื่อจะได้รวบรวมและส่งรายงานดังกล่าว ไปยังต้นทางที่ขอข้อมูลเข้ามาให้ทันเวลา รายละเอียดในไฟล์ที่โพสต์ในเวป สสจ. และ E-Document ที่ส่งให้กับทุกโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว นั้น

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 01:09
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249