top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นสค. จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ   
Thursday, 10 January 2013 06:28

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ

หนังสือเชิญ/กำหนดการ/กลุ่มเป้าหมาย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent semina nsk2 14_1_56.pdf

หนังสือเชิญวิทยากร www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent vitayakorn nsk 2 14_1_56.pdf

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 07:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249