top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ นสค. จ.อำนาจเจริญ รุ่นที่ 2 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ   
Thursday, 10 January 2013 06:28

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล คุณภาพและรูปแบบบริการ จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักสุขภาพครอบครัว(นสค.) จังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2555 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุมคณาพันธ์ สสจ.อำนาจเจริญ

หนังสือเชิญ/กำหนดการ/กลุ่มเป้าหมาย www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent semina nsk2 14_1_56.pdf

หนังสือเชิญวิทยากร www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sent vitayakorn nsk 2 14_1_56.pdf

Last Updated on Thursday, 10 January 2013 07:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249