top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


เชิณประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขประจำปี 2556 PDF Print E-mail
Written by นิติกร   
Tuesday, 30 April 2013 14:40

เชิณประชุมวิชาการเครือข่ายนักสันติวิธีสาธารณสุขประจำปี 2556 : อดีต อนาคต ปัจจุบัน มุ่งมั่นสมานฉันท์ สัมพันธภาพ  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/a300456(1).pdf

Last Updated on Tuesday, 30 April 2013 14:51
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249