top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) ของ ประเทศไทย PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Thursday, 23 May 2013 14:43

กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ. 2544-2553 (IT 2010) ของ ประเทศไทย สิ้นสุดในปี 2553  กระทรวง ICT จึงได้จัดทำกรอบนโยบาย ICT 2020 ขึ้นเพื่อให้การพัฒนาICT มีความต่อเนื่อง เพื่อการกำหนดทิศทางการพัฒนา ICT ของประไทยในระยะ 10 ปี  รองรับการเปลี่ยนแปลงด้าน ICT ของโลก และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน นำไปใช้เป็นแนวทางจัดทำแผนพัฒนา ICT ต่อไป กิจกรรม ใน Website คือ การนำเสนอประเด็นเพื่อให้ผู้สนใจ เขียนความเห็นเพื่อคณะทำงานนำไปพิจารณาใช้ประโยชน์ในการร่างนโยบายต่อไป

บัดนี้การจัดทำกรอบนโยบาย  ICT2020 ได้แล้วเสร็จ ผ่านความเห็นชอบจาก ครม. เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 สามารถดาวโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

 

Last Updated on Thursday, 23 May 2013 14:51
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249