top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แผนงาน PPA ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2556 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 27 June 2013 15:58

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2556  เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก เลยไม่สามารถแนบไฟล์ทั้งหมดได้ สามารถมาคัดลอกได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Last Updated on Friday, 28 June 2013 14:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249