top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แผนงาน PPA ระดับอำเภอ ปีงบประมาณ 2556 PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Thursday, 27 June 2013 15:58

แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ระดับอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2556  เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่มาก เลยไม่สามารถแนบไฟล์ทั้งหมดได้ สามารถมาคัดลอกได้ที่ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สสจ.อำนาจเจริญ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Last Updated on Friday, 28 June 2013 14:26
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249