top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Monday, 19 August 2013 15:01

แจ้งผู้รับผิดชอบงานขึ้นทะเบียนขายบัตรประกันสุขภาพคนต่างด้าว พร้อมทั้ง แม่และเด็ก สมัครขอ Username Password เข้าสู่ระบบประกันสุขภาพ คนต่างด้าว สำหรับนายทะเบียน และเจ้าหน้าที่ทะเบียน เพื่อเข้าโปรแกมลงทะเบียน และออกบัตรใน WEB สปสช.ที่เวป http://203.157.12.21/inputdata/register.php  และสามารถติดตามข่าวความคืบหน้าได้ที่http://fwf.cfo.in.th/  ควรติดตามข่าวคราวอย่างต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างต่อเนื่อง

Last Updated on Tuesday, 20 August 2013 11:19
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249