top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Friday, 25 October 2013 09:42

การให้บริการสาธารณสุขสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง   ตามไฟล์แนบ  www.amno.moph.go.th/files/web_15102556.rar

ขอแจ้งให้หน่วยบริการในสังกัดทุกแห่ง
รายงานผลการให้บริการสาธารณสุข กลุ่มพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว ที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนบุคลากร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุข  ที่  0209.01/ว.551  ลงวันที่   9  ตุลาคม  2556)
โดยบันทึกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์  www.higthai.org  เมนู รายงานส่วนท้องถิ่น (มุมขวาบน)
ตั้งแต่เดือน วันที่  1 – 31  ของทุกเดือน ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  5  ของเดือนถัดไป

 

คู่มือรายงานสิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่นและครอบครัว.pdf  ตามไฟล์แนบ  www.amno.moph.go.th/files/Reported to the local employees and their families.pdf

Last Updated on Friday, 25 October 2013 10:41
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249