top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 15 November 2013 10:38

             แจ้งหน่วยบริการส่ง 21 แฟ้ม รายวัน รายเดือน และ 43 แฟ้ม เดือน ตุลาคม 2556

ส่งข้อมูลอยู่ 3 อย่างคือ

  1. 21 แฟ้มรายเดือน
  2. 21 แฟ้มรายวัน
  3. 43 แฟ้ม

 

* ส่ง 21 แฟ้มรายเดือน
alt

 

*21แฟ้มรายวัน
alt

 

*43 แฟ้ม
alt

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249