top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


โปรแกรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานควบคุมโรค   
Thursday, 21 November 2013 13:27

ยืนยัน โปรแกรมกีฬาสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 (ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง)

ขอให้ผู้ประสานงานทุกคณะสียืนยันประเภทกีฬาที่จะส่งแข่งขันในวันศุกร์ที่ 22 พ.ย. 56 ทางอีเมลล์ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it www.amno.moph.go.th/amno_new/files/sport update.xls

Last Updated on Thursday, 28 November 2013 11:33
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249