top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ตรวจสอบ การส่ง 43 แฟ้มรายหน่วยบริการ PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Friday, 13 December 2013 13:18

ให้เข้าไปที่  http://203.157.178.7:8080/hdc/index.jsp  

เข้าไปที่ รายงาน (1*) /ผลการส่ง (2*)

 

alt

 

 

เลือก เดือนที่ต้องการ ดูรายงาน โดยกด เลือกที่  [+] ,  [-] 

ดูข้อมูล ตามข้อ 4*  ถ้ามีข้อมูล จะมีคำว่า "แสดงรายการ" 

alt

Last Updated on Friday, 13 December 2013 13:51
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249