top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การรันคำสั่งแก้ปัญหาเพิ่ใบสั่งซื้อ(PO) ของ HOSxP PCU version 3.57.1.2 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 09 January 2014 23:34

เมื่อต้องการเพิ่มใบสั่งซื้อ(PO) ใหม่ โปรแกรมจะ error   ของ HOSxP PCU version 3.57.1.2  ให้แก้ไขโดยนำคำสั่ง

alter table stock_po add is_temp char(1)    ไปรันที่ SQL QUERY

alt

 

วีธีแก้ปัญหา

alt

 

 

 

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249