top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter

Dashboard 2563
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ PDF Print E-mail
Written by สุโพชฌงค์   
Thursday, 16 January 2014 01:42
เรียนเจ้าหน้าที่ผู้เข้าสอบ การให้รหัสโรค ICD-10 วันที่ ๑๘ กพ.๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ข้อสอบมีทั้งหมด ๕๐ ข้อ(ข้อละ ๒ คะแนน) เวลา ๑.๓๐ ชั่วโมง เข้าสอบ ณ ห้องประชุมชั้นหนึ่ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
Last Updated on Wednesday, 22 January 2014 00:10
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249