top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนธันวาคม2556 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557 PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Monday, 20 January 2014 00:00

 แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนธันวาคม2556 ภายในวันที่ 28 มกราคม 2557

 

 
alt
 
04094 สอ.ไก่คำ บ้านไก่คำ หมู่ที่ 01
04110 สอ.โนนโพธิ์ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 09
13889 สอ.กุดปลาดุก บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 08
                                                                                                                       ข้อมูล ณ วันที่ 29มกราคม 2557(11:123น.)
 

 

Last Updated on Thursday, 30 January 2014 02:26
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249