top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุดทุกหน่วยบริการ ข้อสอบง่ายมาก PDF Print E-mail
Written by สุโพชฌงค์   
Wednesday, 29 January 2014 03:20
เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยบริการที่เข้าอบรมการให้รหัสโรค โปรดลงทะเบียนเข้าสอบ ICD-10-TM ด่วนที่สุด ข้อสอบง่ายมาก ผ่านรับใบประกาศ อาจจะเป็นการสอบครั้งสุดท้ายแล้ว
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249