top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนธันวาคม2556 PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Wednesday, 29 January 2014 16:00
แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนธันวาคม2556

 

 

alt

 

 

04094 รพ.สต.บ้านไก่คำ หมู่ที่ 01 ตำบลไก่คำ
04095 รพ.สต.บ้านเชือก หมู่ที่ 11 ตำบลนาจิก
04097 รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี หมู่ที่ 09 ตำบลปลาค้าว
04098 รพ.สต.เหล่าพรวน หมู่ที่ 01 ตำบลเหล่าพรวน
04099 รพ.สต.บ้านสร้างนกทา หมู่ที่ 01 ตำบลสร้างนกทา
04100 รพ.สต.บ้านโนนดู่ หมู่ที่ 05 ตำบลสร้างนกทา
04101 รพ.สต.บ้านคึมใหญ่ หมู่ที่ 01 ตำบลคึมใหญ่
04102 รพ.สต.บ้านนาแต้ หมู่ที่ 01 ตำบลนาแต้
04104 รพ.สต.บ้านนาผือ หมู่ที่ 10 ตำบลนาผือ
04106 รพ.สต.บ้านน้ำปลีก หมู่ที่ 09 ตำบลน้ำปลีก
04110 รพ.สต.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่ 09 ตำบลโนนโพธิ์
04115 รพ.สต.บ้านกุดปลาดุก หมู่ที่ 01 ตำบลกุดปลาดุก
04116 รพ.สต.บ้านโนนกุง หมู่ที่ 03 ตำบลชานุมาน
04117 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 08 ตำบลโคกสาร
04119 รพ.สต.บ้านโคกก่ง หมู่ที่ 01 ตำบลโคกก่ง
04120 รพ.สต.บ้านพุทธรักษา หมู่ที่ 02 ตำบลโคกก่ง
04121 รพ.สต.บ้านบุ่งเขียว หมู่ที่ 03 ตำบลโคกก่ง
04122 รพ.สต.บ้านห้วยทม หมู่ที่ 08 ตำบลป่าก่อ
04129 รพ.สต.บ้านลือ หมู่ที่ 08 ตำบลลือ
04131 รพ.สต.บ้านตาดใหญ่ หมู่ที่ 07 ตำบลห้วย
04133 รพ.สต.บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 01 ตำบลนาป่าแซง
04136 รพ.สต.อุ่มยาง หมู่ที่ 06 ตำบลจานลาน
04143 รพ.สต.โคกกลาง หมู่ที่ 09 ตำบลนาเวียง
04145 รพ.สต.บ้านหนองสามสี หมู่ที่ 02 ตำบลหนองสามสี
04146 รพ.สต.บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 08 ตำบลหัวตะพาน
04147 รพ.สต.บ้านคำพระ หมู่ที่ 03 ตำบลคำพระ
04148 รพ.สต.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ที่ 05 ตำบลคำพระ
04151 รพ.สต.บ้านโพนเมืองน้อย หมู่ที่ 01 ตำบลโพนเมืองน้อย
04158 รพ.สต.ดงมะยาง หมู่ที่ 01 ตำบลดงมะยาง
04162 รพ.สต.บ้านดงบัง หมู่ที่ 03 ตำบลดงบัง
04164 รพ.สต.บ้านไร่ขี หมู่ที่ 01 ตำบลไร่ขี
04165 รพ.สต.บ้านฟ้าห่วน หมู่ที่ 06 ตำบลไร่ขี
04166 รพ.สต.บ้านศาลา หมู่ที่ 08 ตำบลแมด
04168 รพ.สต.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 05 ตำบลโคกกลาง
10703 รพ.อำนาจเจริญ
10985 รพ.ชานุมาน
10986 รพ.ปทุมราชวงศา
10988 รพ.เสนางคนิคม
10989 รพ.หัวตะพาน
12793 รพ.สต.บ้านถ่อน หมู่ที่ 10 ตำบลไม้กลอน
13889 รพ.สต.บ้านนาสีนวน หมู่ที่ 07 ตำบลกุดปลาดุก
13891 รพ.สต.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 13 ตำบลลือ
23743 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ชุมชนโคกจักจั่น
23940 ศูนย์บริการสาธารณสุขแห่งที่ 3
                                                  
                                                                                                                             ข้อมูล ณ วันที่29มกราคม 2557 (16:00น.)
 
Last Updated on Thursday, 30 January 2014 07:30
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249