top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการดังนี้ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนมกราคม2557 ภายในวันที่ 21 กุมภา 2557(ครั้งที่2) PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Tuesday, 18 February 2014 00:00

แจ้งหน่วยบริการดังนี้ ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน เดือนมกราคม2557 ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557(ครั้งที่2)

 

alt

 

 

 

ข้อมูลเข้ามาทุกหน่วยบริการแล้วครับ  

                                                                                              ข้อมูล ณ วันที่่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 11:00น.

 

Last Updated on Tuesday, 25 February 2014 10:59
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249