top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 27 February 2014 20:31

 แจ้งหน่วยบริการทุกแห่ง ส่งข้อมูล OP รายวันเข้า สปสช.ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 57 (ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2557 ถึง 27 ก.พ.57)  หลังจากนั้นให้ ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูลแบบรายวันได้ตามปกติไม่ต้องรอประกาศการส่งข้อมูล

Last Updated on Friday, 28 February 2014 14:10
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249