top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 21 แฟ้ม รายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557 PDF Print E-mail
Written by คุณศักดา บุญเฉลียว (ICT)   
Thursday, 20 March 2014 11:08

              แจ้งหน่วยบริการตามรายชื่อข้างท้ายนี้  ส่งสำเนา 21 แฟ้มรายเดือน ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2557 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2557(ครั้งที่ 1)

 

             1.04098 สอ.เหล่าพรวน บ้านเหล่าพรวน หมู่ที่ 01

 

             2.04132 สอ.โนนงาม บ้านโนนงาม หมู่ที่ 03   

                3.10703 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ

 

             4.10987 รพช.พนา 

             5.10988 รพช.เสนางคนิคม 

             6.10989 รพช.หัวตะพาน 

             7.12793 สอ.สอ.ต.ถ่อน บ้านถ่อน หมู่ที่ 10 ต.ไม้กลอน อ.พนา  

                 8.23743 สอ.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง แห่งที่ 2

 

             9.77769 สอ.ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองอำนาจ    

 

alt

 

  เวลาที่ตรวจสอบ : 2557-02 ข้อมูล ณ 20/03/2014 10:35:02

 

 

 

Last Updated on Thursday, 20 March 2014 11:10
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249