top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ชี้แจงแนวทางการจัดส่งข้อมูล 21 แฟ้มเพื่อประมวลผล QOF PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Monday, 31 March 2014 09:49

 เพื่อให้การดำเนินการจัดส่งข้อมูล 21/43 แฟ้ม เพื่อการประมวลข้อมูลที่ถูกต้อง  ให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการดังนี้

1. ทุกหน่วยบริการUp Version HOSxP PCU เป็น 3.57.3.24

2. โรงพยาบาลทุกแห่ง ส่งออก 21 แฟ้ม แล้วตรวจสอบว่าแฟ้ม ANC,EPI กรณีรับบริการที่อื่น  ให้ตรวจสอบว่ามี รหัส 00000 หรือ รหัสหน่วยริการอื่น ออกมาหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ดำเนินการ  UP Version 

3. กำหนดช่วงวันที่ส่งข้อมูลเป็นวันที่ 1 เม.ย.55 - 31 มี.ค.57 เลือกเฉพาะ all  pp data 

4. ทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล 21 แฟ้ม เป็นไฟล์ มาที่เมล   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

5. ทุกหน่วยบริการส่ง 43 แฟ้ม โดยเลือก Upload ไฟล์ เข้า datacenter

5. กำหนดการส่งข้อมูล  รพ.สต. ส่งภายในวันที่ 11 เม.ย 57  

4. โรงพยาบาล ส่งภายในวันที่ 16  เม.ย. 57

    ผลการประมวลผลขั้นตอนสุดท้าย  จะประกาศวันที่  18 เม.ย. 57 

alt

Last Updated on Monday, 31 March 2014 09:56
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249