top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แบบฟอร์มบันทึกข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดฯ(GPP) ประจำปี 2557 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Thursday, 17 April 2014 14:21

 

ไฟล์แบบจัดเก็บ GPP ประจำปี 2557 (ข้อมูล 1 มกราคม - ธันวาคม 2556)

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/GPP2557.XLS

 

ไฟล์ข้อมูล GPP ปี 2556 (ข้อมูล 1 มกราคม - ธันวาคม 2555) 

www.amno.moph.go.th/amno_new/files/Old_Data_GPP2556.rar

Last Updated on Thursday, 17 April 2014 14:24
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249