top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข ในส่วนของ รพ.สต. PDF Print E-mail
Written by สกลรัฐ วติวุฒิพงศ์ (ICT)   
Friday, 18 April 2014 07:38

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามข้อมูลคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ กระทรวงสาธารณสุข
ในส่วนของ รพ.สต.  Download
เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้ส่งข้อมูลที่ http://ict.moph.go.th/project/survey/read.php
ภายในวันที่ 25 เมษายน 2557 เพื่อเป็นข้อมูลในเกณฑ์การพิจารณาการจัดสรรเงิน
งบประมาณ งวดที่ ๒/๒๕๕๗ ตามหนังสือที่ได้แจ้งไปแล้ว

Last Updated on Friday, 18 April 2014 08:13
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249