top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมีนาคม2557 PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Monday, 28 April 2014 09:19

แจ้งหน่วยบริการ ส่งสำเนา 43แฟ้ม เดือนมีนาคม2557

alt

 

รายชื่อหน่วยบริการที่ค้างส่ง43แฟ้มเดือน  มีนาคม2557 

 

77769 ศสช.เมืองอำนาจเจริญ (หอนาฬิกา)

 

====================================

ข้อมูล ณ วันที่ 29เมษายน2557 เวลา 15:00น.

 

Last Updated on Tuesday, 29 April 2014 15:00
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249