top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 22 July 2014 10:55

ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557

คณะ 1อำนาจเจริญ.ppt

คณะ 2 อำนาจเจริญ รอบที่ 2 วันที่ 16 18 กรกฎาคม  2557.ppt

คณะที่ 4 รอบ 2 อำนาจเจริญ.ppt

สรุปคณะ3-อำนาจเจริญ_รอบ2-2557.ppt

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 11:01
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249