top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557 PDF Print E-mail
Written by กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์   
Tuesday, 22 July 2014 10:55

ไฟด์นำเสนอสรุปผลการตรวจราชการฯ รอบที่ 2-2557

คณะ 1อำนาจเจริญ.ppt

คณะ 2 อำนาจเจริญ รอบที่ 2 วันที่ 16 18 กรกฎาคม  2557.ppt

คณะที่ 4 รอบ 2 อำนาจเจริญ.ppt

สรุปคณะ3-อำนาจเจริญ_รอบ2-2557.ppt

Last Updated on Tuesday, 22 July 2014 11:01
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249