top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด (25 สิงหาคม 2557) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 25 August 2014 11:53

 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

 

 

เรื่อง  สอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับการแข็งตัวของเลือด

 

 

                                                                                               

 

 

ด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อแถบตรวจวัดระดับความแข็งตัวของเลือด ตามโครงการพัฒนาการดำเนินงานคลินิก Warfarin จำนวน 1,284 ชิ้น ราคากลางชิ้นละ 165 บาท รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น 211,860 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557

 

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 

 

1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อครั้งนี้ 

 

 

2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

 

 

3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

 

4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

 

 

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

 

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

 

 

 

คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้

 

 


                   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 5 กันยา ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ถึงวันที่ 4 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4552 3247-1 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                     

                                                ประกาศ ณ วันที่  25  สิงหาคม พ.ศ. 2557

 

 

 ดาวโหลดเอกสาร

1.ประกาศสอบราคา

2.เอกสารสอบราคา เลขที่ 31/2557 ลว 25 สค. 57

3.คุณลักษณะเฉพาะ

Last Updated on Monday, 01 September 2014 14:18
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249