top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ ให้แก่ รพ.เสนางคนิคม (1 กันยายน 2557) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 01 September 2014 10:34

 

 

 ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง  สอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า
ให้แก่โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
 
ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าจำนวน 1 เครื่อง ให้แก่ โรงพยาบาลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การจัดสรรระดับเขต 20% ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,830,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อครั้งนี้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้ 
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้ 
 
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 กันยายน 2557  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ 1 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4552 3247 ต่อ 213 ในวันและเวลาราชการ 
 
                การสอบราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้งและเดินสายไฟฟ้า จำนวน  1  เครื่อง ในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การจัดสรรระดับเขต 20%  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งจะมีการลงนามในสัญญาจัดซื้อได้ก็ต่อเมื่อจังหวัดอำนาจเจริญ  ได้รับการจัดสรรและโอนเงินงบประมาณแล้วเท่านั้น  และจังหวัดอำนาจเจริญ  สามารถยกเลิกการจัดซื้อได้  หากไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบค่าเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  การจัดสรรระดับเขต 20%  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 
 
                                                                                           ประกาศ ณ วันที่  1  กันยายน พ.ศ. 2557
 
เอกสารดาวน์โหลด
 
 
 
 
 

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249