top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ [9 ตุลาคม 2557] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Thursday, 09 October 2014 09:12

  

 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง  สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

                                     

ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญจะดำเนินการสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน  2 คัน ให้แก่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน   ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข  ผลผลิต

ที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินคันละ 787,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,574,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจัดซื้อครั้งนี้

2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา           อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้

5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ  

6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 15.00 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้นที่ 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสาร  และยื่นซองใบเสนอราคาได้ที่  งานพัสดุ  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันและเวลาราชการ  ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557       ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 15.00 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4552 3247  ต่อ 213  ในวันและเวลาราชการ

ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเท่านั้น

                                                             

                                                            ประกาศ ณ วันที่  9 ตุลาคม  พ.ศ. 2557

 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249