top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย รพ.หัวตะพาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [4 พฤศจิกายน 2557] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Tuesday, 04 November 2014 08:57

 

ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง ให้แก่โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

          จังหวัดอำนาจเจริญโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 60 เตียง เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,320 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  โรงพยาบาลหัวตะพาน  อำเภอหัวตะพาน  จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8  งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างแผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน  กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพตาม Service Plan  

 

ราคากลางของการจ้างก่อสร้าง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
16,362,300 บาท (สิบหกล้านสามแสนหกหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                 1.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
             2.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
             3.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
                 4.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                 5.    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 6,000,000 บาท (หกล้านบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
             6.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                 7.    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
            คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นให้ทราบเป็นการเฉพาะราย ในวันที่ 1 ธันวาคม 2557

        กำหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ บริษัท พันธวณิช จำกัด สาขาอำนาจเจริญ ถนนอรุณประเสริฐ อาคารอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๓๒๔๗ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

        ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับและสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอำนาจเจริญแล้ว เท่านั้น

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 


(พันจ่าอากาศเอกปัญญา สระทองอุ่น)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ปฏิบัติราชการราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249