top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ [ลว 10 พฤศจิกายน 2557] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 10 November 2014 09:56

ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงาน ให้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
             ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์      จะดำเนินการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ราคากลางเป็นเงิน 307,500 บาท (สามแสนเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ          ไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา     รายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการ          อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์     ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
 
 
          กำหนดดูสถานที่ปรับปรุงห้องประชุมในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น.  ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดตาม   วันและเวลาที่กำหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
 
          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับรายละเอียดและเอกสารสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุม อาคารสำนักงาน   ได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ในวันและเวลาราชการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๓๒๔๗ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ
 
        ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเท่านั้น
 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
 
 
                                                                                                                       
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249