top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [13 พฤศจิกายน 2557] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Thursday, 13 November 2014 13:52

 

ประกาศ จังหวัดอำนาจเจริญ

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
          จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทำฟัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน :พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ ๑ :ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan จำนวน ๖ เครื่องๆละ ๕๕๐,๐๐๐ บาท ราคากลางในการซื้อครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๖ แห่ง ประกอบด้วย
๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาผือ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
๔. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
๕. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยอ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
๖. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
                   ๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
                   ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
                   ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา   รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖
                   ๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                    ๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า   
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
          กำหนดยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค  ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา  ๑๐.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ 
        กำหนดเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ และจะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกคุณลักษณะเบื้องต้น ผู้มีสิทธิเสนอราคา และรายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ในการประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทางไปรษณีย์ตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้เสนอราคารับทราบแล้ว
       กำหนดการประมูลราคา ณ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
       ผู้ค้าที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและได้รับแจ้งผลการพิจารณาตามแบบ บก.๐๐๔-๑ เพื่อเข้าสู่กระบวนการประมูลราคา ณ ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์บริการสาขาจังหวัดอำนาจเจริญ ของ บริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ๓๗๐๐๐ โทร. ๐๘ ๔๐๗๕ ๓๕๓๗, ๐๘ ๔๐๗๕ ๔๐๗๕, ๐๘ ๒๗๐๐ ๗๑๒๖ 
       โดยมีกำหนดการประมูลเพื่อเสนอราคา ในวันที่  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตามรายละเอียดดังนี้
        ๑) กำหนดลงทะเบียนของผู้มีสิทธิเสนอราคา เวลา ๐๙.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. (รวม ๓๐ นาที)
        ๒) กำหนดทดสอบระบบก่อนการเสนอราคา เวลา ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๑๕ น. (รวม ๑๕ นาที)
        ๓) กำหนดระยะเวลาในการเคาะเสนอราคา เวลา ๑๐.๓๐ น. - ๑๑.๐๐ น. (รวม ๓๐ นาที)
        ๔) ช่วงเวลาสุดท้ายที่ไม่ให้แสดงรูปค้อน ๕ นาทีสุดท้าย 
 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๓๒๔๗ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์โดยตรง  www.amno.moph.go.th และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางที่ www.gprocurememnt.go.th
 
        อนึ่ง  ผู้เสนอราคาจะต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จำนวน ๑๖๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)โดยใช้หลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา การค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา อย่างหนึ่งอย่างใด ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ๕ สำหรับหนังสือค้ำประกันตามแบบดังระบุในเอกสารประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๕(๑) กรณีหลักประกันซองที่เป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคารจะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด
 
      ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้เมื่อร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลบังคับ และสำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดอำนาจเจริญแล้วเท่านั้น 
 
 
 
                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
Last Updated on Thursday, 13 November 2014 14:00
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249