top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ร่างขอบเขตของงาน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Sunday, 30 November 2014 10:11

ร่างขอบเขตของงาน

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249