top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้ง Update โปรแกรมตรวจ 43 แฟ้ม ของ อ.รังสรรค์ PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 January 2015 11:47

Version 4.0.83
- แก้ไขการตรวจสอบข้อมูลในระดับ สสจ. ที่ตรวจสอบผ่านแล้วส่งไป สปสช.ไม่ผ่าน
- แก้ไขการตัดข้อมูลที่ตรวจสอบแล้วในระดับ สสจ. ที่ตัด person ออกไม่ครบ
(แก้ไขไฟล์ดาวโหลด update )

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249