top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


รายชื่อยาสมุนไพรและรหัสสำหรับโปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU ปี 2558 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 15 January 2015 13:07

 รายชื่อยาสมุนไพรและรหัสยา 24 หลักสำหรับโปรแกรม HOSxP HOSxP_PCU ปี 2558 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (TTM_2558.xlsx)รหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญรหัสยาสมมุนไพรของจังหวัดอำนาจเจริญ16 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249