top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


การให้รหัสโรคโปรดใช้หนังสือเล่ม1 สีฟ้าและสีเขียวฉบับเต็มเป็นแหล่งอ้างอิง PDF Print E-mail
Written by สุโพชฌงค์   
Monday, 19 January 2015 14:20
โปรดทราบ การให้รหัสโรคโปรดดูหนังสือการให้รหัสโรคที่แจกให้เล่ม1 สีฟ้าและสีเขียวฉบับเต็มเป็นแหล่งอ้างอิงไม่ใช้ การอ้างอิงจากแหล่งอื่น
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249