top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ปฐมพงศ์  ปรุโปร่ง

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นองค์การชั้นนำ
ในการบริหารจัดการเมือง
แห่งการสร้างสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)

๑.บริหารนโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขครอบคลุมการวางแผนยุทธศาสตร์ การนำแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการประเมินผลยุทธศาสตร์ 
๒. บริหารจัดการเครือข่ายระบบบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
๓. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมการสาธารณสุข 
๔. ส่งเสริมความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการเป็นหุ้นส่วนเมืองแห่งการสร้างสุขภาพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์


 


การจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) และยืนยันข้อมุลประชากร PDF Print E-mail
Written by งานประกันสุขภาพ   
Tuesday, 03 March 2015 14:18

อ้างถึง  หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ที่ อจ 0032.005/ว 230  ลงวันที่  2  มีนาคม  2558
          
www.amno.moph.go.th/amno_new/files/8787030358 1.pdf

             ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ขอให้หน่วยบริการประจำ (CUP) สำรวจและจัดทำข้อมูลค่าใช้จ่ายประจำ (Fixed Cost) และยืนยันข้อมูลประชากรของ รพ.สต. ลูกข่าย แบบออนไลน์ผ่าน "ระบบสำรวจข้อมูลสาธารณสุข" URL>http://164.115.22.64/higit/index.php ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มีนาคม 2558 นั้น

 

                สำหรับการเข้าสู่ระบบของแต่ละ CUP

                  Username  = รหัสหน่วยบริการ (รพ.) 5 หลัก
                    Password  = รหัสหน่วยบริการ (รพ.) 5 หลัก

 

มีข้อสงสัยเรื่อง นิยาม,ตัวแปร สอบถามได้ที่เบอร์  ที่เบอร์ 025901575,025902406
มีปัญหาเรื่องการกรอกข้อมูลให้สอบถามมาที่ 02 590 2418  คุณพงศ์รัฐ
หมายเหตุ  ระบบทำงานได้ดีบน browser chrome

กลุ่มงานประกันสุขภาพ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

 

Last Updated on Tuesday, 03 March 2015 14:22
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249