top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้ [20 เมษายน 2558] PDF Print E-mail
Written by กาญจนา นารีวงค์   
Monday, 20 April 2015 11:05
( สำเนา )
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ
เรื่อง สอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้
 
             ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันเคลื่อนย้ายได้  ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน สำหรับบริหารระดับประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 2 จำนวน 3 เครื่อง ดังนี้
1.       โรงพยาบาลชานุมาน อำเภอชานุมาน จำนวน 1 เครื่องๆละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
2.       โรงพยาบาลพนา อำเภอพนา จำนวน 1 เครื่องๆละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
3.       โรงพยาบาลลืออำนาจ อำเภอลืออำนาจ จำนวน 1 เครื่องๆละ 110,000 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
รวม 3 รายการ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  330,000  บาท  (สามแสนสามหมื่นบาทถ้วน) 
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจัดซื้อครั้งนี้
2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา           อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัดุ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ 

www.amno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๓๒๔๗ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

        ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณในระบบสารสนเทศแล้วเท่านั้น

 
 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายภาสกร ไชยเศรษฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ

 


 

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249