top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งทุกหน่วยบริการ UP version HOSxP_PCU สำหรับส่งข้อมูล QOF รอบสุดท้าย PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Sunday, 26 April 2015 08:07

 ให้ทุกหน่วยบริการ UP version  HOSxP_PCU สำหรับส่งข้อมูล QOF รอบสุดท้าย โดยให้ใช้ Version 3.58.4.18 และให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 28 เม.ย.58  downloadได้ที่ http://cloud3.hosxp.net/bms/HOSxP_PCU_Setup_3.58.4.18.exe

 

Last Updated on Sunday, 26 April 2015 08:10
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249