top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 [22 พฤษภาคม 2558] PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Friday, 22 May 2015 11:37

 

( สำเนา )

 

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ

 

เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒
 
           ด้วย จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลปทุมราชวงศา อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ด้วยเงินเหลือจ่ายของงบค่าเสื่อมเพื่อการบริหารจัดการระดับประเทศ (ร้อยละ ๒๐) ปีงบประมาณ ๒๕๕๘
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาจัดซื้อครั้งนี้
๒.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ ณ วันเปิดซองใบเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา           อย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
๕.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๖.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ในวันและเวลาราชการ  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.amno.moph.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๕๒๓๒๔๗ ต่อ ๒๑๓ ในวันและเวลาราชการ

 
        ทั้งนี้ จังหวัดอำนาจเจริญขอสงวนสิทธิในการลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้เงินเหลือจ่ายจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น

 
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


(นายภาสกร ไชยเศรษฐ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
 

 
 
สำเนาถูกต้อง  
 
(นาย บัญชา สรรพโส)  
 นายแพทย์เชี่ยวชาญ  
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘
 โดย นาย บัญชา สรรพโส นายแพทย์เชี่ยวชาญ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 21/2558

 

Last Updated on Thursday, 19 May 2016 10:14
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249