top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือนพ.ค. 58 เข้าระบบ HDC PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Wednesday, 03 June 2015 08:08

 แจ้งทุกหน่วยบริการส่งข้อมูล 43 แฟ้มเดือน พ.ค. 58 เข้าระบบ HDC โดยการ Upload เข้าหน้า Web HDC ที่ http://203.157.178.5/hdc  ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 58

 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249