top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 รพ.สต. ห้วยทม อ.ชานุมาน ( 7 ก.ย. 58) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Wednesday, 09 September 2015 10:57

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพัก ระดับ 5-6 ณ รพ.สต.ห้วยทม  อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ ราคากลาง 1,076,200 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249