top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ (10 ก.ย.58) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Tuesday, 15 September 2015 11:35

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย ณ รพ.สต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ราคากลาง 2,758,500 บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 

Last Updated on Tuesday, 15 September 2015 11:41
 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249