top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน (16 ก.ย.58) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 21 September 2015 15:33

ประกาศสอบราคาซื้อยูนิตทำฟันสำหรับงานพื้นฐาน  จำนวน  3  เครื่อง  ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจอำนาจเจริญ  ราคากลางในการสอบราคาครั้งนี้เครื่องละ  325,000 บาท  (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  เป็นเงินทิ้งสิ้น  975,000  บาท  (เก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249