top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล (21 ก.ย. 58) PDF Print E-mail
Written by นายอธิณัฐ เค้ากล้า   
Monday, 21 September 2015 15:44

ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาล  จำนวน  3  เครื่อง  ให้แก่หน่วยบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ  ราคากลางเครื่องละ 645,000  บาท  (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)  รวมราคากลางเป็นเงินทั้งสิ้น  1,935,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249