top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


ด่วน! แจ้งหน่วยบริการ ส่ง43แฟ้ม เดือน ก.ค. - ก.ย.58 เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลแฟ้ม drug_opd PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Thursday, 22 October 2015 09:47
ด่วน!! แจ้งหน่วยบริการ ส่ง43แฟ้ม เพื่อแก้ไขปัญหาข้อมูลแฟ้ม drug_opd เป็น 0 หรือ น้อยกว่าปกติ
เพื่อประกอบการจัดสรรค์งบประมาณงบ op ปี 59
 
เดือน กรกฎาคม2558
04096 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเมย ตำบลดอนเมย
04098 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่าพรวน ตำบลเหล่าพรวน
04106 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำปลีก
04113 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภักดีเจริญ
04127 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
04129 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลือ
04137 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนเมือง
04140 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
04142 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู
04147 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำพระ
04160 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
12412 - เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
23216 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
 
เดือน สิงหาคม2558
04126 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยก
04127 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำโพน
04135 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
04140 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
04148 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนหนามแท่ง
04154 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาคู
04160 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
04162 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
04168 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
13891 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสนสุข
23216 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองคล้า
 
เดือนกันยายน2558
04103 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเขาขาม ตำบลคึมใหญ่
04104 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาผือ
04135 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจานลาน
04140 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพนทอง
04160 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเปือย
04162 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงบัง
04168 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกกลาง
10703 - โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
10987 - โรงพยาบาลพนา
Last Updated on Thursday, 22 October 2015 09:47
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249