top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แจ้งหน่วยบริการให้อัพเดทโปรแกรม OPPP-2010 เป็น Version 5.0.05 PDF Print E-mail
Written by Narongchai k. (ICT)   
Tuesday, 24 November 2015 09:12

 

21-11-2558 alt
 ดาวน์โหลด => Version 5.0.05 
- แก้ไขการตรวจ TYPEIN แฟ้ม ADMISSION 
- เพิ่มรหัสโรคแพทย์แผนไทย
- เพิ่มรหัสหัตถการแพทย์แผนไทย
- ปรับแก้เงื่อนไขไม่อยู่ในปีงบประมาณแฟ้ม DISABILTY
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249