top
logo

นพ.สสจ.อำนาจเจริญนายแพทย์ประภาส  วีระพล

วิสัยทัศน์ (Vision)

ประชาชนอำนาจเจริญ
มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน
ภายในปี
2579

พันธกิจ (Mission)


๑. สร้างการมีส่วนร่วม และการพึ่งตนเองด้านสุขภาพของประชาชน
๒. จัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึงและเป็นธรรม
๓. บริหารจัดการเครือข่ายบริการสุขภาพตามหลักธรรมาภิบาล
๔. พัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพสู่ความเป็นมืออาชีพ

ระบบข้อมูล Datacenter
Main Menu

แบนเนอร์ 


แนวทางการบันทึกข้อมูลเพื่อจัดสรรงบประมาณ QOF ปี 2559 PDF Print E-mail
Written by สายฝน จันทะบุตร (ICT)   
Thursday, 26 November 2015 08:58

 ข้อมูลที่จะใช้จัดสรรงบประมาณตามผลงาน QOF ปี 2559 งวดที่ 1 วงเงิน 110 ล้านบาท จะใช้ลงานที่บันทึกระหว่างวันที่ 1 เม.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2558    โดยจะมีการประมวลผลข้อมูลในวันที่ 25 ธ.ค. 2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดสรรงบประมาณต่อไป จึงขอให้ทุกหน่วยบริการตรวจสอบการบันทึกข้อมูลตามตัวชี้วัด QOF และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบ 43 แฟ้ม ที่แก้ไข้หรือเพิ่มเติม เข้า HDC ภายในวันที่ 24 ธ.ค. 58

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (QOF59.pdf)ตัวชี้วัด QOF59ตัวชี้วัด QOF5956 Kb
 

Add comment


bottom

. .จัดทำโดย ศูนย์ ICT สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ
366 ถ.ชายางกูร ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000

โทร. 045-523250,045-523251,045-523247,045-523249